Wiadomości

Facebook Twitter Print Email

Created on Wednesday, 21 September 2016 10:23

Obradujące w dniach 15 – 16 września 2016 roku w Sopocie "Forum e-Zdrowia. Strategiczne wyzwania i standardy interoperacyjności systemów informacyjnych w ochronie zdrowia" zgromadziło przedstawicieli ponad 150 interesariuszy rozwiązań e-zdrowia: pacjentów, świadczeniodawców, regulatora (MZ i CSIOZ), samorządów terytorialnych, profesjonalistów medycznych, dostawców rozwiązań ICT oraz świata nauki.

Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zaprosiły Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) do zaprezentowania światowych doświadczeń tej organizacji w dziedzinie e-zdrowia, w szczególności tworzenia i rozpowszechniania standardów interoperacyjności. Obecni na Forum przedstawiciele IHE: Charles Parisot, Vedran Boscic, Alexaner Berler i Karima Bourquard oraz reprezentująca Region Vento/Arsenal.IT Federica Sandri i COCIR Daniel Okniński, w dyskusji polskimi prelegentami i uczestnikami, poszukiwali optymalnych, dopasowanych do polskich warunków rozwiązań e-zdrowia.

Podczas Forum zwrócono uwagę, że  e-zdrowie, wprowadzanie systemów informacyjnych w obszarze opieki zdrowotnej jest uznawane za jeden z głównych czynników poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, zaś wdrażanie e-zdrowia, jest złożonym, trwającym wiele lat, wieloaspektowym procesem i ważne jest strategiczne zidentyfikowanie wszystkich głównych zagadnień wpływających na proces przygotowania i użytkowania rozwiązań e-zdrowia. Piotr Popowski wskazał na Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, które, jako pierwsze w Polsce, na poziomie regionalnym rozpoczęło realną współpracę zainteresowanych podmiotów w zakresie tworzenia platformy e-zdrowia, która będzie w stanie wspierać procesy opieki koordynowanej.

Forum przyjęło deklarację, w której uczestnicy:

·         deklarują, że w miarę posiadanych kompetencji i zasobów są gotowi do uczestnictwa w pracach nad rozwojem e-zdrowia w Polsce, w tym kwestii interoperacyjności systemów informacyjnych,

·         z zadowoleniem przyjmują rozpoczęcie przez Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny, działań w zakresie identyfikacji dobrych praktyk w obszarze e-zdrowia oraz ich adaptacji do warunków polskich,

·         wyrażają nadzieję, że konkluzje Forum e-Zdrowia, w możliwie szerokim zakresie zostaną wzięte pod uwagę przez Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, władze samorządowe oraz inne podmioty biorące udział w pracach nad e-zdrowiem.

Prowadzący Forum Artur Pruszko w imieniu Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, wyraził nadzieję, że pogłębiona dyskusja z udziałem międzynarodowych ekspertów oraz krajowych interesariuszy systemu zdrowia stanie się nowym i trwałym impulsem dla rozwoju rozwiązań e-zdrowia w Polsce.

Forum obyło się pod honorowym patronatem: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, przy merytorycznym wsparciu  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  (CSIOZ).

Partnerami Forum byli: Cisco, Comarch Healthcare, EY, IBM, Konfederacja Pracodawców Lewiatan, Philips, Siemens Healthare.

Więcej informacji na: http://forumezdrowia.pl/