Wiadomości

Facebook Twitter Print Email

Created on Friday, 22 September 2017 06:48

Drugie Forum e-Zdrowia „Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia” odbyło się w Gdańsku w dniach 14-15 września br. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Integrating the Healthcare Enterprise oraz HIMSS Europe. Podczas pierwszego dnia Forum udało się m. in. przedyskutować tak newralgiczne z perspektywy wiodącego tematu zagadnienia jak strategie e-zdrowia na poziomie europejskim, regionalnym i polskim, prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych, w tym implementacja RODO, big data, rozwiązania telemedyczne, w szczególności w aspekcie innowacyjności, technologii informatycznych i interoperacyjności. Ogromnym zainteresowaniem uczestników, zwłaszcza reprezentujących perspektywę pacjenta, cieszyła się sesja poświęcona e-recepcie i jej roli w kształtowaniu nowoczesnej opieki farmaceutycznej.

Drugi dzień Forum obejmował problematykę regionalnych platform e-zdrowia w Polsce i Europie, priorytety pacjentów w zakresie e-zdrowia, zagadnienia z obszaru m-zdrowia i telemedycyny. Spotkanie zostało zakończone oceną dojrzałości wdrożenia IT dokonaną przez HIMSS/EMRAM.

Uczestnicy Forum e-Zdrowia byli zgodni co do tego, że cyfrowa transformacja dokonuje się w wielu obszarach relacji społecznych istotnie modyfikując zachowania i style życia. Jest to proces ciągły, często wprowadzający radykalne zmiany w sposób wykonywania dotychczasowych działań i, co najważniejsze, nieodzowny oraz nieodwracalny w obszarze ochrony zdrowia. Taki stan rzeczy wynika z wielu czynników, wśród których ważne miejsce zajmują demografia oraz postęp technologiczny. Mimo dostrzeganej już zaawansowanej implementacji instrumentów e-zdrowia wciąż oczekiwania i potrzeby końcowych odbiorców świadczeń są niedostatecznie zaopatrzone, co zostało podkreślone zwłaszcza w kontekście statusu e-recepty w obecnych porządku prawnym i technologicznym.

Respekt dla zdrowia szczególnie istotny w sferze opieki zdrowotnej, gdzie centralne miejsce powinien zajmować, co zdaje się bezsporne, pacjent, musi być dostosowany do nowych okoliczności i kontekstów, które niesie z sobą wdrażanie szerokiego instrumentarium e-zdrowia, tak, by świadczenia z tego obszaru, były efektywne, akceptowane przez tego końcowego odbiorcę i w końcu, co ważne także w procesach profilaktycznych i naprawczych, uznane za przyjazne.

Uczestnicy Forum identyfikowali zarówno fundamentalne trendy w e-zdrowiu, jak i najpilniejsze i najważniejsze potrzeby z nim związane w najbliższym czasie. 

W trakcie Forum e-Zdrowia rektor GUMed podpisał z dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia porozumienie dotyczące strategicznej współpracy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, obejmującego organizację i ochronę zdrowia w tym jej interoperacyjność.

Uczestnicy Forum e-Zdrowia wyrazili nadzieję uwzględnienia ich obserwacji, wniosków i sugestii w działaniach instytucji publicznych oraz szerokiego grona interesariuszy ekosystemu e-zdrowia.